Ing. Miriam Pekarčíková, PhD.

Display portlet menu

Ing. Miriam Pekarčíková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Miriam Pekarčíková, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva
Názov habilitačnej prednášky:
Industry 4.0 ako perspektíva digitálneho Supply Chain
Názov habilitačnej práce:
Integrovaný digitálny Supply Chain v kontexte Industry 4.0
Študijný odbor:
priemyselné inžinierstvo
Miesto konania:
v zasadacej miestnosti Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 26. 9. 2019 o 9.30 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Ing. Miriam Pekarčíkovej, PhD., odbornej asistentky na Ústave manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva SjF TUKE, na tému „Industry 4.0 ako perspektíva digitálneho Supply Chain“ a následne sa usk utoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Integrovaný digitálny Supply Chain v kontexte Industry 4.0“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
02. 05. 2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.
SjF ŽU v Žiline doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
FS ZČU v Plzni prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
FVT TUKE so sídlom v Prešove (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
rof. Ing. Milan Gregor, PhD.
SjF ŽU v Žiline

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
MTF STU so sídlom v Trnave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou od 1.10.2019