Ing. Martin Hagara, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Martin Hagara, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Názov habilitačnej prednášky:
Využitie celopoľových interferenčných metód v experimentálnej mechanike
Názov habilitačnej práce:
Vývoj metodík pre deformačno-napäťové a pohybové analýzy s využitím digitálnej obrazovej korelácie
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
aplikovaná mechanika
Miesto konania:
13. 05. 2021 o 12.30 h prostredníctvom videokonferencie v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 13. mája 2021 o 12.30 h sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Ing. Martina Hagaru, PhD., odborného asistenta na Katedre aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva SjF TUKE, na tému „Využitie celopoľových interferenčných metód v experimentálnej mechanike“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Vývoj metodík pre deformačno-napäťové a pohybové analýzy s využítím digitálnej obrazovej korelácie"
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
24.02.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
SjF STU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
SjF ŽU v Žiline prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

Členovia:
prof. Dr. Ing. Milan Sága
SjF ŽU v Žiline

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
FPT TnUAD v Púchove
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.05.2021