Ing. Marek Schnitzer, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Marek Schnitzer, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Názov habilitačnej prednášky:
Konštrukcia, technologické postupy výroby a klinická aplikácia aditívne vyrobených personalizovaných implantátov
Názov habilitačnej práce:
Materiálový vývoj a predklinická aplikácia náhrad tkanív vyrobených pomocou aditívnej technológie
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
biomedicínske inžinierstvo
Miesto konania:
18.05.2023 o 10.00 h v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 18. mája 2023 o 10.00 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Ing. Mareka Schnitzera, PhD., odborného asistenta na Katedre biomedicínskeho inžinierstva a merania SjF TUKE, na tému „Konštrukcia, technologické postupy výroby a klinická aplikácia aditívne vyrobených personalizovaných implantátov“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Materiálový vývoj a predklinická aplikácia náhrad tkanív vyrobených pomocou aditívnej technológie".
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
06.03.2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
UVLF v Košiciach prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
FEI VŠB - TU Ostrava prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
FEI TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

Členovia:
Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
LF UPJŠ v Košiciach

prof. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
UVLF v Košiciach
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.06.2023