Ing. Ľubica Miková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ľubica Miková, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra mechatroniky
Názov habilitačnej prednášky:
Modelovanie mechanických systémov metodológiou výkonových grafov
Názov habilitačnej práce:
Aplikácia geometrickej mechaniky na modelovanie neholonómnych mobilných robotov
Študijný odbor:
5.1.7 aplikovaná mechanika
Miesto konania:
21.11.2018 o 11.00 h v Učebno - výcvikovom zariadení Herľany
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že v Učebno - výcvikovom zariadení Herľany sa uskutoční 21.11.2018 o 11.00 h habilitačná prednáška Ing. Ľubice Mikovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre mechatroniky SjF TUKE, na tému „Modelovanie mechanických systémov metodológiou výkonových grafov“ a 22.11.2018 o 9.00 h obhajoba habilitačnej práce s názvom „Aplikácia geometrickej mechaniky na modelovanie neholonómnych mobilných robotov“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
09.04.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
FEI STU v Bratislave prof. Dr. Ing. Milan Sága
SjF ŽU v Žiline prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. (predseda)
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
FPT TnUAD v Púchove

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
EF ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou od 1.12.2018