Ing. Jaroslava Janeková, PhD.

Display portlet menu

Ing. Jaroslava Janeková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Jaroslava Janeková, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva
Názov habilitačnej prednášky:
Prístupy k meraniu výkonnosti priemyselných podnikov
Názov habilitačnej práce:
Investičné rozhodovanie zohľadňujúce riziká v projektoch priemyselných podnikov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
priemyselné inžinierstvo
Miesto konania:
13. 05. 2021 o 11.00 h prostredníctvom videokonferencie v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 13. mája 2021 o 11.00 h sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Ing. Jaroslavy Janekovej, PhD., odbornej asistentky na Ústave manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva SjF TUKE, na tému „Prístupy k meraniu výkonnosti priemyselných podnikov“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Investičné rozhodovanie zohľadňujúce riziká v projektoch priemyselných podnikov"
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
24.02.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
FVT TUKE so sídlom v Prešove doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
FST ZČU v Plzni doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

Členovia:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
MTF STU so sídlom v Trnave

prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
SjF ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 15.05.2021