Ing. Jana Tkáčová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra strojárskych technológií a materiálov
Názov habilitačnej prednášky:
Aplikácie povlakov v tvárnení
Názov habilitačnej práce:
Optimalizácia tribologického systému tvárniacich nástrojov s využitím povrchového inžinierstva
Študijný odbor:
5.2.7 strojárske technológie a materiály
Miesto konania:
21.11.2018 o 10.00 h v Učebno - výcvikovom zariadení Herľany
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že v Učebno - výcvikovom zariadení Herľany sa uskutoční 21.11.2018 o 10.00 h habilitačná prednáška Ing. Jany Tkáčovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre strojárskych technológií a materiálov SjF TUKE, na tému „Aplikácie povlakov v tvárnení“ a 22.11.2018 o 8.00 h obhajoba habilitačnej práce s názvom „Optimalizácia tribologického systému tvárniacich nástrojov s využitím povrchového inžinierstva“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
16.04.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
SjF STU v Bratislave prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.
Ústav geotechniky SAV v Košiciach prof. Ing. Eva Zdravecká, CSc.
SjF TUKE (zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. (predseda)
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
MTF STU so sílom v Trnave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 1.12.2018