Ing. Ján Varga, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ján Varga, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby
Názov habilitačnej prednášky:
Pokročilé prístupy a moderné stratégie v 5-osovom frézovaní
Názov habilitačnej práce:
Vplyv stratégií obrábania na rozmerovú a tvarovú presnosť vyrábaných dielcov frézovaním
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
strojárske technológie a materiály
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 30. novembra 2023 o 10.00 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Ing. Jána Vargu, PhD., odborného asistenta na Katedre technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby SjF TUKE, na tému „Pokročilé prístupy a moderné stratégie v 5-osovom frézovaní“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Vplyv stratégií obrábania na rozmerovú a tvarovú presnosť vyrábaných dielcov frézovaním“.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník Korzár (Balík Korzár – východné Slovensko) dňa 14. 11. 2023
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
06. 09. 2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
FVT TUKE so sídlom v Prešove (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje) prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala
Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, Kraków prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
SjF ŽU v Žiline
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

Členovia:
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
FS VŠB - TU Ostrava

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
MTF STU so sídlom v Trnave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.12.2023