Ing. Ivan Gajdoš, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ivan Gajdoš, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby
Názov habilitačnej prednášky:
Simulačné metódy využívané pri spracovaní plastov
Názov habilitačnej práce:
Analýza prúdenia taveniny polyméru v extruderi s rotačným segmentom
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
strojárske technológie a materiály
Miesto konania:
11. 03. 2021 o 9.00 h prostredníctvom videokonferencie v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 11. 3. 2021 o 9.00 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Ing. Ivana Gajdoša, PhD., odborného asistenta na Katedre technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby SjF TUKE, na tému „Simulačné metódy využívané pri spracovaní plastov“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Analýza prúdenia taveniny polyméru v extruderi s rotačným segmentom“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
10. 09. 2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
SjF STU v Bratislave prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
SjF TUKE (zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

Členovia:
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
MTF STU so sídlom v Trnave

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
FPT TnUAD v Púchove
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.03.2021