Ing. Ondrej Milkovič, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ondrej Milkovič, PhD.
Ústav materiálového výskumu SAV Košice
Názov habilitačnej prednášky:
Použitie synchrotrónneho žiarenia v materiálovom výskume
Názov habilitačnej práce:
Použitie synchrotrónneho žiarenia v materiálovom výskume
Študijný odbor:
5.2.26 materiály
Miesto konania:
26.10.2017 o 11.00 h v zasadacej miestnosti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
9.10.2017 v denníku Korzár
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
31.03.2017 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
VŠB TU Ostrava prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
KU Praha RNDr. Martin Černík, PhD.
R&D USSKE, Košice
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing, Tibor Kvačkaj, CSc.
HF TUKE

Členovia:
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
STU Bratislava
Ing. Pavel Diko, DrSc., ÚEF SAV
Košice
Náhradník:
prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.
VUT Brno
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.11.2017