Ing. Alica Mašlejová, CSc.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Alica Mašlejová, CSc.
Metallografia a analýzy porúch, Výskum a vývoj USSE, U. S. Steel Košice, s r.o., Košice
Názov habilitačnej prednášky:
Budúcnosť výroby surového železa
Názov habilitačnej práce:
Štúdium železorudných materiálov pre vysokopecnú výrobu
Študijný odbor:
5.2.39 hutníctvo
Miesto konania:
Dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach oznamuje, že na verejnom zasadnutí Vedeckej rady Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach dňa 25.04.2018 o 9.00 h v Hoteli Park, Radlinského 21, Dolný Kubín sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Alice Mašlejovej, CSc., zamestnankyne U. S. Steel Košice, s.r.o. Košice, na tému: „Štúdium železorudných materiálov pre vysokopecnú výrobu“.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
27.09.2017 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.
FMMR TUKE prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.
Ústav geotechniky SAV, Košice prof. Ing. Ján Kret, CSc.
FMMI VŠB TU Ostrava
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc.
FMMR TUKE

Členovia:
Ing. Marek Jenčo
DZ Vysoké pece, U.S.Steel,s.r.o., Košice

prof. Ing. Jozef Kijac, CSc.
Košice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 1.5.2018