doc. Ing. Michal Hatala, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
Katedra automobilových a výrobných technológií FVT TUKE so sídlom v Prešove
Názov inauguračnej prednášky:
Nedeštruktívne testovanie materiálov ako nástroj zabezpečenia kvality produkcie 21. storočia
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
výrobné technológie
Miesto konania:
Aula FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1 Prešov
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove, Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., v zmysle §5 odst. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 05.11.2019 o 11:00 hod. sa uskutoční v Aule FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1, Prešov, prízemie, inauguračná prednáška doc. Ing. Michala Hatalu, PhD., prodekana pre vzdelávanie FVT TUKE so sídlom v Prešove, na tému „Nedeštruktívne testovanie materiálov ako nástroj zabezpečenia kvality produkcie 21. storočia“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
18.09.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Emil SPIŠÁK, CSc.
Strojnícka fakulta TUKE prof. Ing. Ivo HLAVATÝ, Ph.D.
Fakulta strojní, Vysoká škola bánska – TU Ostrava prof. Ing. Milan MARÔNEK, CSc.
MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef ZAJAC, CSc.
Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove

Členovia:
prof. Ing. Robert ČEP, Ph.D.
Fakulta strojní, Vysoká škola bánska - TU Ostrava

prof. Dr. Ing. Jozef PETERKA
MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave

prof. Ing. Andrej CZÁN, PhD.
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Náhradník:
prof. Dr. Ing. Ivan KURIC
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FVT TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 14. 07. 2020 vymenovaný za profesora prezidentkou SR