doc. Ing. Marek Kočiško, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Marek Kočiško, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Marek Kočiško, PhD.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií FVT TUKE so sídlom v Prešove 
Názov inauguračnej prednášky:
Implementácia technológie reverzného inžinierstva do konceptu Priemysel 4.0
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
výrobné technológie 
Miesto konania:
FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1, Prešov, 27.09.2021 o 13:30 hod.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., v zmysle §5 odst. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 27.09.2021 o 13:30 hod. sa uskutoční v Aule FVT TUKE so sídlom v Prešove, Bayerova 1, Prešov, prízemie, inauguračná prednáška doc. Ing. Mareka Kočiška, PhD., docenta na Katedre počítačovej podpory výrobných technológií FVT TUKE so sídlom v Prešove, na tému „Implementácia technológie reverzného inžinierstva do konceptu Priemysel 4.0“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
11.05.2021  - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
Meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Ján Slota, PhD.
Strojnícka fakulta TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor: Výrobné technológie) Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor: Výrobná technika) prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Fakulta strojní, Vysoká škola bánska – TU Ostrava (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesor, odbor: Strojírenská technologie)
Členovia inauguračnej komisie:
Meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Dr. Ing. Jozef PETERKA
MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor: Výrobné technológie, )

Členovia:
prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor: strojárske technológie a materiály)

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
Fakulta aplikované informatiky UTB Zlín (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesor, odbor: Řízení strojů a procesů)

prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
FVT TUKE so sídlom v Prešove (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor: Výrobné technológie)

Náhradník:
prof. Ing. Robert ČEP, Ph.D.
Fakulta strojní, Vysoká škola bánska – TU Ostrava (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesor, odbor Strojírenská technologie)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FVT TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 31.08.2022 vymenovaný za profesora prezidentkou SR