Základné vnútorné predpisy TUKE

Display portlet menu

Základné vnútorné predpisy TUKE

Štatút TUKE

Štatúty fakúlt

Dlhodobý zámer Technickej univerzity v Košiciach 2016 - 2023

Organizačný poriadok TUKE

Pracovný poriadok TUKE

Študijný poriadok TUKE

Štipendijný poriadok

Rokovací poriadok Akademického senátu TUKE
      
Disciplinárny poriadok TUKE pre študentov

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie TUKE
      
Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach


Zásady udeľovania čestného titulu "profesor emeritus"

Zásady udeľovania čestného titulu "doctor honoris causa" na TUKE

      
Slávnostné sľuby skladané na TUKE
      
Ubytovací poriadok TUKE
      
Štatút Správnej rady TUKE


Rokovací poriadok Vedeckej rady TUKE

      
Zásady volieb do Akademického senátu TUKE

      
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na TUKE

Kolektívna zmluva Technickej univerzity v Košiciach

 • Rok 2017
  platná od 13.03.2017, účinná od 14.03.2017
 • Rok 2016
  platná od 03.05.2016, účinná od 04.05.2016
 • Rok 2015
  platná od 16.03.2015, účinná od 17.03.2015
 • Rok 2014
  platná od 03.04.2014, účinná od 04.04.2014
 • Rok 2013     
 • Rok 2012

Majetkové priznanie

v súlade s § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je vedúci zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme povinný deklarovať svoje majetkové pomery do

 • 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca,
 • 31. marca každého kalendárneho roka.

Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa v oblasti verejnej správy, oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch orgánu, ktorý ho vymenoval alebo zvolil.
Vedúci zamestnanec oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch štatutárnemu orgánu.
Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme oznamuje vedúci zamestnanec na formulári: Majetkové priznanie - formulár (doc).