Studies

Study Related Legislation

Study Programs at TUKE

Školné a poplatky spojené so štúdiom

Academic Calendar 2018/2019
Academic Calendar 2017/2018

TUKE Study Regulations 

Scholarship Regulations 

Disciplinárny poriadok TUKE pre študentov

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie TUKE

Poriadok prijímacieho konania (Príloha č.1 Štatútu TUKE)

Úplné znenie len pre vnútorné potreby ! Zmena po Dodatku č. 1

Platnosť: 17.6.2013, účinnosť: 21.6.2013

Poriadok prijímacieho konania (Príloha č.1 Štatútu TUKE)

Úplné znenie len pre vnútorné potreby ! Zmena po Dodatku č. 3

Platnosť: 2.7.2012, účinnosť: 6.7.2012

Poriadok prijímacieho konania (Príloha č.1 Štatútu TUKE)

Úplné znenie len pre vnútorné potreby ! Zmena po Dodatku č. 1

Platnosť: 26.3.2010, účinnosť: 18.5.2010

Poriadok prijímacieho konania (Príloha č.1 Štatútu TUKE)

Platnosť: 23.10.2008, účinnosť: 10.11.2008

Metodický pokyn o záverečných a kvalifikačných prácach na TUKE

Prílohy k Metodickému pokynu o záverečných a kvalifikačných prácach na TUKE majú interný charakter. Nachádzajú sa na stránke Legislatívy TUKE.

Metodický pokyn Pôsobnosť TUKE a jej fakúlt v programe Európskeho spoločenstva LLP Erasmus

Metodický pokyn k priznávaniu motivačného štipendia na TUKE

Recognition of Diplomas