Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Vonkajšie vzťahy a marketing Prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing
Akcie dokumentu

Prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing

 

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.


Telefón: +421(55) 602 2013
Fax: +421(55) 602 2108
E-mail: Juraj.Sinay@tuke.sk

 

Juraj Sinay
Životopis

Prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing Technickej univerzity v Košiciach
Vedúci Katedry bezpečnosti a kvality produkcie, Strojnícka fakulta TU v Košiciach,

narodený 18. decembra 1949 v Bratislave,

Profesijné zameranie:
Bezpečnosť technických zariadení, dynamika strojov ako zdroj ohrozenia strojov, manažment rizika, technická diagnostika strojov.

1968 - 1973 Štúdium na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach -zamerania Dopravné stroje a zariadenia
1973 - 1974 Konštruktér vo Vagónke v Poprade
1974 - 1978 Asistent a interná ašpirantúra na Katedre dopravných strojov a zariadení SjF VŠT v Košiciach
1978 Obhajoba kandidátskej dizertačnej práce
1978 - 1983 Odborný asistent na KDSaZ, SjF TU v Košiciach
1983 Menovaný za docenta na SjF TU v Košiciach pre odbor Dopravná a manipulačná technika
1990 Habilitácia na Bergischen Universität - GH Wuppertal, NSR,
Fakulta bezpečnostnej techniky /Sicherheitstechnik/ s prácou "Beitrag zur
Qualifizierung und Quantifizierung von Risiko-Faktoren in der Fördertechnik
1991 Menovanie za profesora pre odbor Dopravná a manipulačná technika
od 1989 Hosťujúci profesor na Bergische Universität - GH Wuppertal - Fakulta bezpečnostnej techniky a Fakulta strojnícka /Sicherheitstechnik und Maschinenbau/
1992 - 1996 Hosťujúci profesor na Univerzite v Miskolci/MR a na Univerzite v Ljubljani/Slovinsko
1995 Udelená vedecká hodnosť DrSc.
1990 - 1994 Prorektor Technickej univerzity v Košiciach pre zahraničné styky.
1998 - 2000 Prodekan Strojníckej fakulty TU v Košiciach pre zahraničné styky, vedu a
výskum a doktorandské štúdium
2000 - 2007 Rektor Technickej univerzity v Košiciach
jún 2001 Dr.h.c na Univerzite v Miskolci/Maďarsko
2002-2005 Prezident Slovenskej rektorskej konferencie
november 2002 Dr.h.c. na Bergskej univerzite vo Wuppertali/NSR
marec 2003 Poradca prezidenta Slovenskej republiky pre oblasť vedy a vzdelávania
jún 2003 Udelenie medaile SAV
júl 2004 Udelenie kríža prezidenta Spolkovej republiky Nemecko 1. stupňa za zásluhy o rozvoj spolupráce s SRN.
november 2004 Národná cena za kvalitu za prínos pri presadzovaní myšlienok kvality
a budovaní systémov manažérstva kvality v Slovenskej republike
máj 2005 Cena J.A.Segnera za rozvoj metrológie na Slovensku
jún 2006 Dr.h.c na Štátnej zakarpatskej univerzite v Užhorode
február 2007 člen Európskej akadémie vied a umení - Salzburg
marec 2007 čestné uznanie Slovenského olympijského výboru
máj 2007 Cena primátora mesta Košice
máj 2007 Medaila Georga Agricolu - VŠB TU Ostrava
júl 2007 Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja
2008 až 2010 poradca podpredsedu vlády a minisrtra školstva pre vedu
november 2009 Dr.h.c. VŠB TU Ostrva /ČR
január 2010 Bronzové olympijske kruhy SOV
2012 - 2014 poradca štátneho tajomníka na MŠVVaŠ SR pre vedu
od 16. augusta 2007 prorektor TU Košice, pre vonkajšie vzťahy a marketing

 

Publikačná činnosť:
Autor a spoluautor 13 monografii a kapitol v monografiách (z toho 5 v Slovenskej republike a 8 v zahraničí), 2 kapitol v zahraničných encyklopédiách, 35 článkov v odborných časopisoch v zahraničí, 32 článkov v Slovenskej republike, účasť na 56 medzinárodných konferenciách v zahraničí a množstvo prednášok na domácich konferenciách, 5 vysokoškolských skrípt, 6 vedeckých projektov v rámci vedeckej agentúry VEGA, 1 projekt APVV, účasť na riešení projektu 7.RP EU, viac ako 25 projektov pre priemyselnú prax, 3 patenty a pod.

Členstvo v organizáciách:

Člen SOK /Spoločné odborová komisia pre obhajoby doktorandských dizertačných prác/ v odbore Dopravná a manipulačná technika a predseda SOK v odbore Bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce.
Člen Vedeckej rady TU Košice, Vedeckej rady SjF TU VŠB Ostrava, Vedeckej rady Strojníckej fakulty TU v Košiciach, Vedeckej rady Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Prezident Asociácie technických diagnostikov SR.

Člen skupiny expertov IVSS, Sektion Maschinen- und Systemsicherheit so sídlom v Manheime-NSR.
Člen Gesellschaft für Sicherheitswissenschaften /Spoločnosť pre bezpečnostnú techniku/ VDI Wuppertal-NSR. Člen konferencie nemecky hovoriacich profesorov Dopravnej techniky v Europe so sídlom v Berlíne - NSR.

Člen redakčnej rady Bezpečná práca člen redakčnej rady DELTA, vedecko odborný časopis Drevárska fakulta TU Zvolen, ISSN 1337-0863

 

Jazyky:
Nemecky, čiastočne rusky a anglicky

 

 

Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

© 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

webmaster