Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka O projekte
Akcie dokumentu

O projekte

Technická univerzita v Košiciach začala v júni realizáciu univerzitného projektu Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE, rámci štrukturálnych fondov EÚ, operačného programu Vzdelávanie. Termín realizácie aktivity je od júna 2010 do februára 2013.

Strategické ciele projektu sú:

1.Prostredníctvom inovácie a zvyšovania kvality vzdelávania dosiahnuť neustálu adaptáciu TUKE na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.
2.Podporiť rozvoj profesionálneho rastu učiteľov na TUKE so zameraním na zvýšenie kvality vzdelávania.
3.Podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov vo všetkých oblastiach výskumu a vývoja na TUKE

Strategické ciele sú analyzované do špecifických cieľov:
1.Vytvárať a rozvíjať inovatívne formy vzdelávania, racionalizovať a skvalitňovať študijné programy na TUKE
2.Zefektívniť správu a manažment TUKE
3.Podporiť rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na TUKE

Realizáciou jednotlivých aktivít, ktoré sú svojím obsahom zamerané predovšetkým na získanie kvalitatívne nových kompetencií cieľových skupín, ich ďalší rozvoj a smerovanie bude garantované vytvorením podmienok pre trvalé využívanie a implementáciu vytvorených vzdelávacích programov – budú zakomponované do systému vzdelávania na TUKE ako jeden zo strategických bodov v budúcnosti – smerovania univerzity. Vedenie TUKE odporúča, aby sa vytvorené programy stali súčasťou vzdelávania doktorandov na TUKE.

Vytvorené prostriedky a metódy budú nielen ďalej využívané a rozvíjané vo vzdelávacom procese na TUKE primárnymi cieľovými skupinami, ale jednotná univerzitná vzdelávacia platforma, vytvorená na báze štandardov, umožní multiplikačný efekt a ďalší spontánny rozvoj vzdelávania s podporou IKT nielen na TUKE, ale aj smerom k tretím stranám a verejnosti. Vybudovaný archív vzdelávacích objektov sa stane súčasťou budovanej multimediálnej univerzitnej knižnice. Realizácia projektu vytvára podmienky pre trvalú adaptáciu TUKE na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.

Vytvorená univerzitná vzdelávacia báza pre doktorandov zameraná na rozvoj generických zručností, včítane efektívneho využívania vedecko-technických informácií, vytvorí podmienky pre trvalý rozvoj ľudských zdrojov pre vedu a výskum na TUKE a pre inovácie v hospodárskej sfére.

Na realizácii projektu sa budú väčšinovou mierou podieľať učitelia, študenti, doktorandi a post-doktorandi, ktorí v podmienkach TUKE pôsobili v úlohe študenta aj učiteľa a majú praktické skúsenosti.

Výstupy projektu sú nasledovné:
1.15 programov s využívaním možností E-learningu.
2.Aspoň jeden inovovaný študijný program na takmer každej fakulte.
3.4 komplexné programy pre zvýšenie záujmu o štúdium matematiky a fyziky pre cieľové skupiny maturantov aj vysokoškolákov.
4.5 študijných programov pre podporu medzinárodnej spolupráce a mobility (EkF – FJ, HF, F BERG, SvF, LF – AJ).
5.Vytvorenie 4 nových študijných programov na základe požiadaviek trhu práce a vedomostnej spoločnosti (SjF – diagnostika, LF – avionika, FU - dizajn).
6.Modulárny program pre rozvoj pedagogickej a odbornej spôsobilosti doktorandov a zatraktívnenie ich štúdia (okrem odbornej prípravy na doktorandskom pracovisku sa ponúkne jazyková, právna, ekonomická a informačná oblasť osobnostného rozvoja).
 

op_vz_logo.jpg

eu.jpg

ASFEU.png

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

 

Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

© 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

webmaster