Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Štrukturálne fondy na TUKE

Rozvoj vzdelávania, výskumu a vývoja na našej univerzite v roku 2010 bol významne podporený zo zdrojov štrukturálnych fondov dotovaných Európskou komisiou. V súčasnosti sa na univerzite realizuje 36 projektov podporených v celkovej výške sumou 59,7 mil. EUR. Výška nenávratného finančného príspevku presahuje sumu 56 mil. EUR. Technická univerzita v Košiciach sa na spolufinancovaní týchto projektov podieľa sumou vyššou ako 3,1 mil. EUR, čo tvorí 5% spoluúčasť na finančnom príspevku.

Na Rektoráte TUKE sa koordinuje 6 projektov. Tri z nich, v skratke nazývané INFRA1, INFRA2 and INFRA3, sú zamerané na obnovu infraštruktúry budov, učební, laboratórií a IKT za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu:
INFRA1 - Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT Technickej univerzity v Košiciach s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality vzdelávania
INFRA2 - Zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach prostredníctvom budovania infraštruktúry a modernizácie IKT
INFRA3 - Rozvoj infraštruktúry a modernizácia vybavenia TU v Košiciach za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Celkovo sa do obnovy učební a nákupu nových IKT investuje takmer 16 mil. EUR.

Významnými projektmi na úrovni univerzity aktivované v rámci Podpory aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií sú projekty:
UCITT - Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva s dotáciou 0,5 mil. EUR.
Riešenie projektu UCITT je komplementárne s výstavbou vedecko-technologického parku TECHNICOM, ktorý bude výkonnou zložkou univerzitného systému pre aktívnu spoluprácu s praxou a účinný transfer poznatkov a výskumu do výroby a služieb.

Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu: ucitt.tuke.sk.

Aktivity parku TECHNICOM významne rozširuje projekt sieťovo koncipovaného Centra výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií – Centrum VUKONZE s dotáciou 5,3 mil. EUR.

Rozvoj procesov vzdelávania je podporený aktivitami projektu s názvom "Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE" sa realizujú v celkovej výške 900 tis. EUR zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

Na fakultách SvF, FBERG, FEI a SjF boli postupne v rámci ôsmych projektov vybudované Centrá excelentného výskumu, podporené sumou 20,7 mil. EUR.
Pracoviská SjF a FEI sa podieľajú svojimi kapacitami na aktivitách Centra excelentného výskumu Žilinskej univerzity v Žiline.
Veľmi úspešne sa uviedli projekty aplikovaného výskumu spracované na fakultách našej univerzity, ktoré boli podporené sumou v celkovej výške 16,3 mil. EUR.

TUKE participuje na národnom projekte Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (High performance Computing), ktorého koordinátorom je Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied. Jeho realizácia a širšie využívanie vysoko efektívnych hardvérových a softvérových prostriedkov umocní vedecké výkony a hlavne kvalitu výsledkov vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti na TUKE.

Viac informácií nájdete na webových stránkach projektu: www.sivvp.sk, www.sivvp.tuke.sk.

V oblasti štrukturálnych fondov patríme medzi najúspešnejšie univerzity na Slovensku!
 
 

Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

© 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

webmaster