Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Oznamy ÚVT Upozornenie používateľom siete TUNET
Akcie dokumentu

Upozornenie používateľom siete TUNET

Vážení používatelia počítačovej siete TUNET a Internetu,

v poslednom období výrazne narástol počet prípadov používania počítačovej siete TUNET (ďalej PS TUNET), ktoré nie sú v súlade s definovaným určením tejto siete. Je to najmä nelegálne šírenie hudobných a filmových nahrávok, ako aj počítačových programov, čo je v rozpore s autorskými zákonmi. Na základe častých podnetov národných organizácií, ochraňujúcich autorské práva, sme nútení niekoľkokrát týždenne riešiť takéto porušenia.

Preto považujeme za potrebné pripomenúť účely, na ktoré môže byť PS TUNET používaná.

Tie sú definované

  • v Prevádzkovom poriadku PS TUNET (ďalej PP PS TUNET) a
  • vo všeobecných pravidlách používania siete SANET ((http://www.sanet.sk/aup.shtm), prostredníctvom ktorej je PS TUNET pripojená do Internetu.

Ďalej uvádzame relevantné časti z týchto predpisov.
Výňatok z PP PS TUNET:

PP PS TUNET vymedzuje práva a povinnosti pre

  • správcov a
  • používateľov PS TUNET.

PS TUNET je budovaná a prevádzkovaná na podporu činností vykonávaných na TU v súlade s odborným zameraním TU v oblasti správy TU, výučby, vedy a výskumu a môže byť používaná len pre tieto účely. PS TUNET nesmie byť používaná na účely, ktoré nesúvisia s touto činnosťou školy.

7.8 Zakázané je používať PS TUNET na šírenie informácií, ktoré sú v rozpore so zákonom.

7.9 Používateľ nesmie používať a šíriť nelegálne programové vybavenie.

7.14 Porušenie ustanovení PP PS TUNET bude kvalifikované ako porušenie pracovných povinností a bude posudzované v zmysle Zákonníka práce a nadväzných predpisov. U študentov ako porušenie študijných alebo pracovných povinností. Týmto nie je vylúčený ďalší postih vyplývajúci z porušenia ďalších zákonov či ustanovení.

Výňatok zo všeobecných pravidiel siete SANET:

5. Nepovolené použitie

 

5.1 Členovia Združenia SANET nemôžu používať sieť SANET na aktivity, ktoré sú v rozpore so slovenským právom a to najmä na aktivity:

 

  • Na vytváranie a prenos nelegálnych materiálov.

Z uvedeného je zrejmé, že vyššie uvedené aktivity sú v rozpore s predpismi uvedených počítačových sietí a preto voči porušovateľom budú v súlade s bodom 6.14 PP PS TUNET vyvedené tieto dôsledky:

Používateľovi, ktorý poruší PP PS TUNET v tomto bode, bude okamžite na obdobie 10 dní zablokovaný prístup do Internetu. Zároveň na to isté obdobie bude zablokovaný aj prístup do Internetu sieťového prvku (pracovná stanica, server, ...), na ktorom bolo uskutočnené porušenie PP PS TUNET. Spätné pripojenie bude umožnené len cez službu Proxy na obdobie ďalších 6 mesiacov. Po uplynutí uvedeného obdobia, na základe žiadosti klienta, sa obnoví pôvodná, priama konektivita. Pri ďalšom opakovanom porušení PP PS TUNET bude toto posuzované ako porušenie pracovných povinností a bude postupované v zmysle Zákonníka práce a nadväzných predpisov. U študentov ako porušenie študijných alebo pracovných povinností. Tieto sankcie sa vzťahujú aj na poslucháčov pripojených v ŠD TU a zamestnancov napojených prostredníctvom WiFi.

 

Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

© 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

webmaster