Osobné nástroje
Akcie dokumentu

doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD.

 
 
Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD.
Názov inauguračnej prednášky: „Rozličné teoretické koncepcie rovnováhy s dôrazom na modelovanie finančných trhov“
Študijný odbor: 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie
Miesto konania: Ekonomická fakulta TUKE
Zverejnenie inauguračnej prednášky: Denník SME 21.2.2013
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora: 10.10.2012 - žiadosť
Profesijný životopis: životopis
Prehľad pedagogickej činnosti: Pedagogická činnosť
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti: Prehľad projektov
Zoznam publikácií: Publikacie Scopus
Publikacie WoK
Publikácie zoznam
Zoznam citácií: Citacie Scopus
Citacie WoK
Oponenti:
Meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, Ph.D., - Central European University Budapest , Maďarsko (je zahraničným odborníkom) prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc., - VŠB TU Ostrava, Česká republika (je zahraničným odborníkom) prof. Ing. Lumír Kulhánek, PhD - VŠB TU Ostrava, Česká republika (je zahraničným odborníkom)
Členovia inauguračnej komisie:
Názov vysokej školy, kde pôsobí vo funkcii profesora
 
prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc., - Ekonomická fakulta TUKE (predseda)
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD. – Ekonomická univerzita Bratislava , Národohospodárska fakulta
prof. Ing. Jiří Polách, CSc. – Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
prof. Ing. Mária Uramová, PhD. - Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie vymenúvacieho konania: prehľad kritérií
Tézy inauguračnej prednášky: tézy
Návrh inauguračnej komisie návrh
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty uznesenie
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty prezenčná listina
originál prezenčnej listiny je k nahliadnutiu na dekanáte EkF
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE uznesenie
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE Prezenčná listina
originál prezenčnej listiny je k nahliadnutiu na sekretariáte rektora RTU
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
 Dňa 26.11.2013 menovaný prezidentom republiky SR za profesora
 
 

Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

© 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

webmaster